ولایت علوی 12 گر سینه شود تنگ خدا با ما هست ، گر پای شود لنگ خدا با ما هست ، دل را به حریم عشق بسپار و برو ، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com 2020-02-20T02:57:12+01:00 text/html 2016-02-05T04:00:12+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م متروی انقلاب خیلی پله دارد http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/537 <font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود حصار و یا دیوار کشیده است . <br><br>چون باغ بی دیوار، از آسیب مصون نیست ومیوه و محصولی هم برای باغبان نمی ماند . <br><br>هیچ کس هم با نام ...آزادی...دیوار خانه خود را بر نمی دارد و شب ها هم در حیاطش را <br><br>باز نمی گذارد . چون خطر رخنه دزدی جدی است.</font><font face="Mihan-Nassim"><br><br>هیچ صاحب گنج و گوهری هم جواهرات خود را بدون حفاظ در معرض دید رهگذران <br><br>قرار نمی دهد تا بدرخشد ، جلوه کند و چشم و دل برباید . چون خود جواهر ربوده می شود <br><br>.</font><font face="Mihan-Nassim"> هر چیز که قیمتی تر باشد درصد مراقبتش نیز بالاتر خواهد بود . چون بیم دزدی و <br><br>غارتش بیشتر است و مواظبت از آن لازم تر </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر در شیشه عطر را باز بگذاری عطرش می پرد . اگردر مقابل پنجره خانه ات توری <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">نزنی از نیش پشه ها و مزاحمت مگس ها در امان نخواهی بود .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">وقتی راه ورود پشه ها را می بندی خود را ..<u>.مصون</u>...ساخته ای نه...<u>محدود</u>...وقتی در <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">خانه را می بندی یا پشت پنجره اتاقت پرده آویزان می کنی خانه خود را از ورود بیگانه و <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">نگاه های مزاحم محفوظ داشتی نه اینکه خود را در قید و بند و حصار افکنده باشید اگر <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">برای ایمنی از خطرها و آسودگی از مزاحمان خود را بپوشانی نه کسی ایراد می گیرد و <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">نه اگر هم ایراد بگیرد اعتنا می کنی ، چرا که سخنش را بی منطق ونا آگاهانه می دانی .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">این که.. <u>دل باید پاک باشد</u>...بهانه ای برای گریز جاهلانه از همین مصونیت است و آویختن <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">به شاخه لا قیدی . وگرنه از دل پاک هم نباید جز نگاه و رفتار پاک بر خیزد . ظاهر آینه <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">باطن است و...از کوزه همان تراود که در اوست...زن به خاطر ارزش و کرامتی که دارد <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">باید محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">نامه و نگاه و لبخند ارزان نفروشد . </font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">زن به خاطر لطافتی که دارد نباید در دست خشن کام جویان دیو سیرت که نقاب مهربانی و <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">عشق به چهره دارند پژمرده شود و پس از آن که&nbsp;گل عصمتش را چیدند او را دور اندازند <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">و یا زیر پایشان له کنند .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">گوهر عفاف و پاکی کم ارزش تر از طلا و پول و باغ و وسایل خانه نیست . دزدان ایمان <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">وغارتگران شرف نیز فراوانند . بعضی از نگاه ها ویروس گناه منتشر می کنند و بعضی <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">ازچهره ها حشره مزاحمت جمع می کنند .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">خراب کردن همه دیوارها و برداشتن همه پرده ها و باز گذاشتن همه پنجره ها نشانه تیره <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">اندیشی است نه روشنفکری .&nbsp; </font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">می گویی نه ؟ به طومار کسانی نگاه کن که پس از رسوایی و بی آبرویی با دو دست <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">پشیمانی بر سر غفلت خویش می زنند و بر جهالت خود لعنت می فرستند . کسی که از ... <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">جماعت رسوا...نگریزد...رسوای جماعت...می شود</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">آن که ایمان خویش را به لقمه ای نان می فروشد ، آن که یوسف زیبایی خود را با چند سکه <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">قلب عوض می کند ، آن که کودک عفاف را جلوی صدها گرگ گرسنه می برد و به تماشا <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">می گذارد ، روزی هم پشت دیوار ندامت اشک حسرت بر دامن پشیمانی خواهد ریخت . <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">در آخرت هم به آتش بی پروایی خود خواهد سوخت .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">از اول که جامه عفاف سفید و شفاف است نباید گذاشت لکه گناه بر آن بپاشد . از اول باید <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">مواظب بود این کاسه چینی نشکند و این جام بلورین ترک بر ندارد . از اول نباید به پای <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">بیگانه اجازه ورود به مزرعه نجابت داد که بوته های نورس <u>عصمت</u> را لگد مال کند .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b></font><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">ولی...گریه بی حاصل است و بی ثمر، وقتی که شاخه شکست و گل چیده شد .</font></b></font></p><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim"><br>حالا خود قضاوت کنید : <span style="color: rgb(51, 51, 255);">آیا واقعا حجاب محدودیت است ؟؟؟...... یا </span><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><u>مصونیت</u> ؟؟؟</span></font></b></font> text/html 2016-01-30T04:09:33+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م قربتا الی الیار http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/536 <p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت عشق جدید پیدا کردم</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> گفتم به سلامتی</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت خیلی دوستش دارم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم کجا پیداش کردی ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت کسی داشت باهاش صحبت می کرد ، اونجا شناختمش ؟؟؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم چی می گی ؟ این که نمی شه عشق</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت تو که نمی دونی ! تو که نمی شناسیش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم آدم از کارهای تو شاخ در می آره</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم حالا چه جوری شناختیش</font></b> </p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت چند روزیه همیشه با اون هستم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت امروزم با او قرار دارم ، میای سر قرار ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم&nbsp; بدم نمیاد ببینمش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت پس من می رم آماده شم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">رفته بود خودش رو خوش تیپ کرده بود</font></b> </p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به خودش عطر زده بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">موهاش رو شونه کرده بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">دست و صورتش رو شسته بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم حسابی خاطرش رو می خواهی یا</font></b> <b></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">خندید</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت بریم ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم بریم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت پس دنبالم باش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">و بخون :<br></font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">دو رکعت نماز عشق می خوانم قربتا الی الیار</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">------------------------------------------------------------------------------------</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">معذرت نوشت : خدایا منو ببخش البته اگه برات امکان داره ؟؟؟ آخه من تا حالا خیلی</font></b></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">زیر قولم زدم .</font></b><br></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><br></font></p> text/html 2016-01-25T03:59:46+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م اعتبار http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/533 <font style="font-weight: bold;" face="Mihan-Nassim" size="4">از ازدحام داخل مترو ، به ستوه آمده بود ، نفس بغل دستی اش درست به صورت او می <br><br>خورد ، زیاد خوشش نمی آمد ، سرش را پایین انداخت و باز فکرهای جور واجور به <br><br>سراغش آمد ، امروز به کجاها سرک کشیده بود ...</font><font style="font-weight: bold;" face="Mihan-Nassim" size="4"><br><br>اول صبح به دفتر روزنامه رفته بود و بعد قرار ملاقات هایی که داشت را بررسی کرد . هنوز <br><br>زمان زیادی از ولوله های سال هزار و سیصد و هشتاد و اشک نگذشته بود ؛ اینهایی که باید <br><br>ملاقاتشان می کرد و یا از مجلسشان خبر جمع می کرد همه به نوعی وصل به قضایای اخیر<br><br>بودند ؛ یکی نماینده مجلس فلان جا آباد بود و دیگری دبیر حزب خراب گران خواص سالار ، <br><br>یکی سردار و دیگری ته دار ، یکی دکترای افتخاری جاهل گاه آزاد غیر اسلامی و دیگری <br><br>مهندس بی هندسه فلان رشته ، یکی مسئول جمع آوری اسناد بدون استناد و دیگری متولی <br><br>تولید بحران در بحران .</font><font size="3"><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما نه ... اینطور نبود ، شاید حداقل به شدت بالا نبود و شاید هم بود <br><br>... نمی دانست . </font></span></font> text/html 2016-01-20T04:30:00+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م ؟؟؟؟؟ http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/534 <p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت عشق جدید پیدا کردم</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> گفتم به سلامتی</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت خیلی دوستش دارم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم کجا پیداش کردی ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت کسی داشت باهاش صحبت می کرد ، اونجا شناختمش ؟؟؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم چی می گی ؟ این که نمی شه عشق</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت تو که نمی دونی ! تو که نمی شناسیش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم آدم از کارهای تو شاخ در می آره</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم حالا چه جوری شناختیش</font></b> </p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت چند روزیه همیشه با اون هستم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت امروزم با او قرار دارم ، میای سر قرار ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم&nbsp; بدم نمیاد ببینمش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت پس من می رم آماده شم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">رفته بود خودش رو خوش تیپ کرده بود</font></b> </p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به خودش عطر زده بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">موهاش رو شونه کرده بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">دست و صورتش رو شسته بود</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم حسابی خاطرش رو می خواهی یا</font></b> </p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">خندید</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفت بریم ؟</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">گفتم بریم</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;گفت پس دنبالم باش</font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">و بخون :<br></font></b></p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></b><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">دو رکعت نماز عشق می خوانم قربتا الی الیار</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">------------------------------------------------------------------------------------</font></b></p><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">معذرت نوشت : خدایا منو ببخش البته اگه برات امکان داره ؟؟؟ آخه من تا حالا خیلی</font></b></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">زیر قولم زدم .</font></b><br></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><br></font></p> text/html 2016-01-15T04:30:00+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م سلامتی همه داداشای با غیرتمون http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/530 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#33CC00">سلامتی</font> اونی که پاتوقش مزار شهداست نه باشگاه بدنسازی ...<br></b><b><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> کسی که جای پرورش اندام و تزریق بازو پرورش ایمان میکنه و خودسازی ...<br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> پسری که سرش رو خم میکنه به سنگ فرش خیابونا نه رو در روی ناموس مردم ...<br></b><b><b><br></b><font color="#FF0000"><font color="#33CC00">سلامتی</font> </font>هر چی پسره که بلوز آستین بلند می پوشه و شلوار کتان نه لباس تنگ و چسبان ...<br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> اون پسری که بلده مکبر باشه و نماز اول وقتش براش حجته ...<br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> پسری که تظاهرات و راهپیمایی رفتنش عین نماز اول وقت می مونه براش ...<br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> اون پسری که جای نود ، شب زود می خوابه تا نماز صبحش قضا نشه ...<br></b><b><b><br></b><font color="#33CC00">سلامتی </font>هر کی که پیشش ، رو به روش ، کنار دستش تو کلاس با امنیت می شینه و انگار <br><br>نه انگار که کنارش دختر نشسته ...<br></b><b><b><br></b><font color="#33CC00">سلامتی</font> اون پسری که بعد امتحان نمی ره پیش همکلاسیهای مونثش تا بگو بخند راه بندازه <br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> آقا پسری که وقتی تو ماشین صدای ضبطش رو بلند میکنه نوای کربلا کربلا میاد <br></b><b><b><br></b><font color="#33CC00">سلامتی</font> اون آقایی که ظهر تو دانشگاه پشت کفشش خوابیده ، جوراباش از جیباش آویزونه <br><br>آستینهای لباسش رو زده بالا و براش مهم نیست دخترای جلف دانشگاه مسخرش کنن مهم <br><br>زود رسیدن به حسینیه است ...<br></b><br><b><font color="#33CC00">سلامتی </font>اونی که تو تابستون میره اردوی جهادی نه صفا کردن با دوست دختراش تو شمال <br><br><font color="#33CC00">سلامتی </font>اون پسری که عکس فرماندهان دفاع مقدس رو میزنه رو پیرهنش ...<br><br><font color="#33CC00">سلامتی</font> <font color="#333333">هر چی پسر مذهبیه ...</font><br><br><font color="#333333">سلامتی همه داداشای با غیرتمون صلوات</font><br></b><b><font color="#CC33CC"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="userContent"><span dir="rtl"><font color="#663300"><font color="#333333">------------------------------------------------------------------------------------------------<br>بی ربط نوشت : بد جوری دلتنگ سفر راهیان نور و زیارت شهدام ، خیلی دعام کنین .</font></font></span></span></span></span></font></b></font> text/html 2016-01-11T07:59:46+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م اعتبار http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/532 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>از نظر شما اعتبار آدمها بر چه ملاکیه ؟<br><br></b><b>بود و نبود چه چیزایی روی اعتبار</b><b> و جایگاه اجتماعیشون تاثیر داره ؟</b></font> text/html 2016-01-11T07:54:58+01:00 velayat-e-alavi12.mihanblog.com الف م اسمی برای تیتر نداشتم !!! http://velayat-e-alavi12.mihanblog.com/post/531 <p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#333333">مـارها از آسـتـیـن انـقـلاب بیـرون زده انـد و افـعی ها دهـان باز کرده اند برای بلعیدن و</font></b></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#333333">" سهم " شان را از انقـلاب می خواهند و سهم شان از انقلاب ، هـمه انقلاب است " فرزندان <br></font></b></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#333333">ناخلف " نیت کـرده اند انقلاب را با ولع تمام ببلعند بایـد تـا زمانی که خـون در رگ ماسـت <br></font></b></font></p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#333333">مـواظـب ایـن </font></b></font><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">انقـلاب و یادگاری شـهـدایـمـان بـاشـیـم .</font></b><br></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#333333">-----------------------------------------------------------------------------------<br>الان نزدیک انتخاباته<br></font></b></font>